OOÚ

Ochrana osobných údajov

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) súhlasím s tým, aby Prevádzkovateľ, spoločnosť KOWAB s.r.o. ,Hollého 2345, 08301 Sabinov, IČO 36 497 657, spracovávala moje osobné údaje v rozsahu, ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania mojej osoby Prevádzkovateľom.

Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 3 kalendárnych rokov odo dňa jeho poskytnutia.

Potvrdzujem ako dotknutá osoba, že som sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a so znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.